Privātuma politika

Ievads

SIA Finto Capital (turpmāk Finto Capital) apņemas aizsargāt Jūsu personas datu privātumu un nodrošināt to drošību. Šajā personas datu apstrādes politikā aprakstīts, kā mēs apkopojam un izmantojam Jūsu personas datus, lai pienācīgi sniegtu Jums mūsu pakalpojumus. Šī politika var tikt mainīta un aktualizēta.


 

 

Datu apstrādes mērķis

Mēs apstrādājam datus, ko esam ieguvuši par klientiem, lai nodrošinātu mūsu pakalpojumu sniegšanu, kā arī ievērotu likumā noteiktās prasības. Mēs apstrādājam personas datus šādu darbību veikšanai:

 • Kredītpieteikumu apstrādei;

 • Pakalpojumu sniegšanai;

 • Klientu identitātes pārbaudei (tas var ietvert arī tiešsaistes identifikācijas sistēmu izmantošanu);

 • Klientu maksātspējas izvērtēšanai;

 • Likumā noteikto prasību izpildei (tajā skaitā, Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā minētās prasības);

 • Saziņai ar klientiem par noslēgtā līzinga līguma izpildi vai atmaksas jautājumiem;

 • Parādu piedziņas nodrošināšanai;

 • Mūsu mājaslapas nepārtrauktai uzlabošanai, IT drošības prasību ievērošanai;

 • Jaunu pakalpojumu piedāvāšanai;

 • Tiešā mārketinga veikšanai, tai skaitā mūsu pakalpojumu reklamēšanai, sūtot SMS, e-pastu, zvanot pa telefonu;

 • Izmantošanai jebkādā citā likumīgā veidā, kas atbilst mūsu tiesiskajām attiecībām ar klientiem.

Datu apstrādes tiesiskais pamats

Mēs apstrādājam klientu datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • Likumā noteikto prasību izpilde – mēs stingri ievērojam gan Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, gan Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā minētās prasības. Likums mums nosaka pienākumu klientu identificēt, izvērtēt klienta maksātspēju, kā arī dokumentēt un uzglabāt datus par mūsu sadarbību.

 • Mūsu vai trešās personas tiesisko interešu īstenošana – piemēram, mums ir pienākums veikt visas likumā noteiktās darbības, lai atgūtu no Jums parādu.

 • Jūsu piekrišana – lai mēs būtu tiesīgi izmantot mūsu mājaslapā sīkdatnes, kā arī mārketinga nolūkiem, tai skaitā mūsu pakalpojumu reklamēšanai.

Mēs personas datus iegūstam šādos veidos:

 • Klienti brīvprātīgi iesniedz informāciju, aizpildot pieteikumu mūsu interneta vietnē vai pie mūsu sadarbības partneriem. Papildus mēs iegūstam informāciju no klientiem līguma izpildes gaitā pa e-pastu vai tālruni.

 • izmantojot mūsu mājaslapu informācijas iegūšana notiek pateicoties sīkdatnēm.

 • Informāciju par klientiem mums sniedz trešās personas, piemēram, kredītu reģistri, parādu piedziņas uzņēmumi, tādās valsts iestādes kā Valsts ieņēmumu dienests un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

Personas datu kategorijas.

Augstākminētajos veidos mēs iegūstam informāciju par klientu un kopumā tiek iegūti šādi personas dati (turpmāk – Apstrādes apjoms):


 

 • Vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums;

 • Mobilā tālruņa numurs;

 • E-pasta adrese;

 • Tālruņa zvana ieraksts;

 • Nodarbošanās veids;

 • Ģimenes stāvoklis;

 • Ziņas par bērniem līdz 18 gadiem;

 • Deklarētā un faktiskā adrese;

 • Ikmēneša ienākumi;

 • Ikmēneša izdevumi;

 • Bankas konta numurs;

 • Darba devējs;

 • Papildus kontaktinformācija;

 • Bankas konta pārskats;

 • Informāciju par aizdevuma atmaksu;

 • Statuss iedzīvotāju reģistrā, miršanas datums, ziņas par rīcībspējas ierobežošanu;

 • Personu apliecinoša dokumenta izdevējiestāde, veids, numurs, izdošanas datums un derīguma termiņš;

 • Ziņas par Latvijā saņemto uzturēšanās atļauju.

No trešajām personām mēs iegūstam par Jums šādu informāciju, kas var saturēt Jūsu personas datus:

 • Ienākumi par pēdējiem diviem gadiem

 • Maksātspēja;

 • Esošās saistības un kredītvēsture;

 • Nodarbinātības stāvoklis;

 • Informācija par ienākumiem, kredītvēsturi, nederīgajiem personu apliecinošajiem dokumentiem;

 • Informācija par pārkāpumiem, kas saistīti ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu.

Personas datu glabāšanas termiņš

Mēs glabāsim personu datus tikai likumā noteiktajos termiņos un tikai tik ilgi, lai sasniegtu mērķi, ar kādu tos ieguvām:

 • Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanas novēršanas likumu glabāsim informāciju par Jūsu aizdevuma atmaksu, kā arī pieteikšanos aizdevumam 5 (piecu) gadus pēc aizdevuma atmaksas;

 • Ilgāk glabāsim Jūsu personas datus tad, ja Jums nebūs izdevies veikt parāda atmaksu. Šādā gadījumā Jūsu datus glabāsim līdz parādu cesijai (pārdošanai) parādu piedziņas ekspertiem vai arī 10 gadus no pēdējā maksājuma datuma, pamatojoties uz Civillikuma 1895. pantu.

 • Ja esat snieguši personas datus, pamatojoties uz piekrišanu, tos glabāsim līdz atsauksiet piekrišanu vai līdz tā zaudēs spēku.

 

Datu nodošana trešajām personām

Lai izpildītu apņemtās saistības, kā arī likumā noteikto, mēs nodosim Jūsu personas datus atbilstoši Apstrādes apjomam atsevišķām trešajām personām, par kurām iepriekš būsiet informēti:

 • Jebkurā brīdī, kad likums to prasa, mēs varam atklāt informāciju par mūsu pakalpojumu izmantošanu no Jūsu puses un Jūsu apmeklējumu mūsu interneta vietnēs, piemēram, lai ievērotu likumu un juridiskos procesus, ja mēs labticīgi uzskatām, ka atklāšana ir nepieciešama, lai aizsargātu mūsu tiesības, aizsargātu Jūsu drošību vai citu personu drošību, novērstu un izmeklētu krāpšanu vai atbildētu uz valsts iestāžu pieprasījumu;

 • Lai identificētu, izmeklētu un novērstu naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas darbības;

 • Mēs varam dalīties ar Jūsu personas datiem ar līdzīgu pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, patēriņa kredītu uzņēmumiem un kredītu birojiem, kā arī aģentūrām, attiecīgajām valsts iestādēm un nevalstiskajām organizācijām, un citām trešajām personām, lai nodrošinātu pilnu Jūsu maksātspējas izvērtēšanu;

 • Mēs varam arī dalīties ar Jūsu personas datiem ar trešajiem maksājumu apstrādes pakalpojumu sniedzējiem gadījumos, kad to paredz līgums vai likums;

 • Jūsu saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā, mēs varam pārsūtīt datus par Jūsu nenokārtotām saistībām parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējiem, kredītu informācijas birojiem, kā arī juridisko pakalpojumu sniedzējiem.

Pārsūtot datus, mēs esam apņēmušies nodrošināt, lai datu saņēmējs ievērotu tādus pašus drošības pasākumus personas datu glabāšanai un apstrādei, kā to darām mēs.

Mēs nodrošinām, ka visas trešās personas un citas mūsu grupas struktūrvienības veic atbilstošus drošības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus. Trešās personas, kurām nodosim Jūsu personas datus, nav tiesīgas izmantot Jūsu personas datus saviem mērķiem. Tās ir tiesīgas apstrādāt Jūsu personas datus tikai konkrētos, mūsu noteiktos nolūkos un saskaņā ar mūsu norādījumiem.

Mēs veicam visus drošības pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu drošību saskaņā ar šo Privātuma politiku un piemērojamiem tiesību aktiem.

Jūsu tiesības attiecību uz Jūsu personas datiem

Datu subjektiem ir tiesības uz pamatotu konfidencialitāti, kad tiek apstrādāti viņu personas dati. Lai gan personas datu konfidencialitāti regulējošie tiesību akti valstīs, kurās mēs darbojamies, paredz dažādas datu subjektu tiesības attiecībā uz to, kā mēs rīkojamies ar viņu personas datiem, lielākā daļa tiesību aktu nosaka, ka datu subjektiem ir tiesības pieprasīt savu personas datu labošanu, savu personas datu apstrādes pārtraukšanu vai atcelšanu, kā arī iebilst pret savu personas datu apstrādi. Datu subjektiem Eiropas Ekonomikas zonā, kā personas datus mēs apstrādājam gan Eiropas Ekonomikas zonā, gan ārpus tās, tiek piemērotas šādas papildu tiesības:

 • Tiesības atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei jebkurā laikā;

 • Tiesības saņemt konkrētu informāciju par mūsu darbībām ar datiem;

 • Tiesības neļaut mums izmantot savus personas datus tiešiem mārketinga nolūkiem;

 • Tiesības pieprasīt dzēst savus personas datus, ja tie vairāk nav nepieciešami nolūkiem, kādiem tie tika iegūti vai apstrādāti, vai labot nepareizus vai nepilnīgus datus;

 • Tiesības ierobežot apstrādi noteiktos gadījumos;

 • Tiesības apstrīdēt datu apstrādi, kas balstīta uz mūsu likumiskajām interesēm;

 • Tiesības iebilst pret lēmumiem, kuru pamatā ir automātiskā apstrāde, tostarp profilēšana;

 • Tiesības novērst datu apstrādi, kas var radīt kaitējumu vai problēmas datu subjektam vai citai personai; un

 • Tiesības ierobežotos apstākļos saņemt vai pieprasīt, ka subjekta personas dati tiek nosūtīti trešajām personām strukturētā, vispārpieņemtā un mašīnlasāmā formātā.

Pirms izpildām Jūsu pieprasījumu mums ir pienākums Jūs identificēt, lai nodrošinātu, ka Jūsu dati netiek nodoti citai personai vai tādai personai, kurai nav tiesības tos saņemt. Lai Jūsu identificētu, iespējams, Jums būs mums jāsniedz papildu informācija, pretējā gadījumā nevarēsim uz Jūsu pieprasījumu pienācīgi atbildēt.

Lai identificētu Jūs pa telefonu, Jums būs jānosacu vārds, uzvārds, personas kods, kā arī deklarētā un faktiskā dzīvesvietas adrese katru reizi, kad veicat augstāk minēto pieprasījumu pa telefonu.


 

Ja Jūs vēlaties pārskatīt, pārbaudīt, labot vai pieprasīt dzēst savus personas datus, iebilst pret savu personas datu apstrādi vai pieprasīt, lai mēs pārsūtām Jūsu personas datu kopiju trešajai personai, lūdzu, sūtiet mums rakstisku pieprasījumu uz e-pastu: finto@finto.lv vai mūsu juridisko adresi.

Tiešais mārketings

Savās mārketinga aktivitātēs mums ir jāievēro noteikti privātumu regulējošie normatīvie akti un noteikumi. Parasti iepriekšēja rakstiska Jūsu piekrišana ir nepieciešama attiecībā uz tiešo mārketingu, kas tiek īstenots ar elektronisko līdzekļu starpniecību. Izņēmuma gadījumā mums ir tiesības Jums sūtīt mārketinga ziņas vai e-pastus, ja mūsu sadarbības ietvaros esam jau ieguvuši Jūsu kontaktinformāciju, un piedāvāt Jums līdzīgus produktus vai pakalpojumus.

Mēs Jums katru reizi skaidri piedāvāsim tiesības iebilst pret mārketinga ziņām saprotamā veidā tā, lai tas ir nošķirams no citas informācijas.

Jūsu tiesības iebilst pret mārketinga ziņu saņemšanu mēs nekavējoties ņemsim vērā. Ja Jūs jebkurā laikā izvēlēsieties nesaņemt mārketinga ziņas, mēs tās turpmāk Jums nesūtīsim, ja vien nebūsiet izteikuši jaunu piekrišanu.

Automatizētu lēmumu pieņemšana

Mēs nepieņemam automatizētus lēmumus, atstājot tos mūsu pieredzējušo speciālistu ziņā. Vari būt drošs, ka Tavu pieteikumu izskatīs un izvērtēs tam apmācīts speciālists, kas katru gadījumu izvērtēs atsevišķi.

Personas datu drošība

Lai aizsargātu Tevis sniegto informāciju un Tavu datu privātumu, mēs esam ieviesuši tehniska un administratīva rakstura drošības pasākumus. Mēs regulāri atjauninām un testējam drošības tehnoloģijas. Mēs ierobežojam piekļuvi Taviem personas datiem mūsu darbiniekiem, nosakot pieejas tiesības ciktāl tas nepieciešams pakalpojuma sniegšanai. Mēs veicam savu darbinieku apmācību par privātuma svarīgumu, lai saglabātu Tavas informācijas privātumu un drošību.

Piesakies un noskaidro savas iespējas

Aizdevuma summa
1000


Maksājumu skaits
10 mēneši
Mēneša maksājums
118.95
Ilustratīvs piemērs: Aizdevums 5 000 eiro uz 60 mēnešiem ar aizdevuma likmi 18% gadā un komisijas maksu 8% no aizdevuma summas – mēneša maksājums 137,12 eiro, kopējās izmaksas 9 872,64 eiro, gada procentu likme 23,94%.

Kalkulatora aprēķinātie dati ir informatīvi un sniedz aptuvenu priekšstatu par ikmēneša maksājumu. Lai saņemtu personalizētu piedāvājumu, nepieciešams aizpildīt pieteikumu. Aizņemies atbildīgi, izvērtējot iespējas atmaksāt kredītu.