Līzinga vispārējie noteikumi

Finanšu līzinga līguma noteikumi

 

    1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI

        1.1. Apdrošināšanas sabiedrība – Līzinga devēja apstiprināta apdrošināšanas sabiedrība, ar kuru tiek noslēgts Transportlīdzekļa apdrošināšanas līgums saskaņā ar Līguma noteikumiem;

        1.2. Cenrādis – Līzinga devēja spēkā esošais pakalpojumu cenrādis, kas pieejams Līzinga devēja Mājas lapā;

        1.3. Dabiskais nolietojums – Transportlīdzekļa trūkumi un defekti, kas radušies tā normālas, saprātīgas lietošanas rezultātā un ir vispārpieņemami tādas pašas modeļa, vecuma un nolietojuma Transportlīdzeklim (piemēram, sīki skrāpējumi, apdares materiālu ekspluatācijas rezultātā izveidojušās izmaiņas vizuālajā Transportlīdzekļa izskatā, detaļu tehniski pieļaujamais ekspluatācijas nodilums u.c. defekti, kas radušies godprātīgas un tehniski pareizas Transportlīdzekļa lietošanas rezultātā);

        1.4. Gada procentu likme – kopējās Līzinga ņēmēja izmaksas, kas izteiktas procentos, norādītas Līgumā un aprēķinātas Līguma noslēgšanas brīdī atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1219 “Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”, pieņemot, ka Līgums ir spēkā visu Līguma I daļā norādīto Līguma darbības termiņu un ka Puses pildīs savas saistības saskaņā ar Līguma noteikumiem. Aprēķinā netiek iekļautas Transportlīdzekļa apdrošināšanas izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar Transportlīdzekļa reģistrāciju Reģistros;

        1.5. Grafiks – Līguma pielikums, kas satur Pirmās iemaksas, Aizdevuma pamatsummas maksājumu, Procentu un Līguma noformēšanas komisijas maksas samaksas grafiku, kas sastādīts saskaņā ar Līguma noteikumiem, pamatojoties uz Aizdevuma summu;

        1.6. KASKO apdrošināšana – atbilstoši Līzinga devēja prasībām noformēta Transportlīdzekļa apdrošināšana pret bojājumiem un zādzību;

        1.7. Kopējā summa, kas jāmaksā Līzinga ņēmējam – summa, ko veido Aizdevuma summa un kopējās Līzinga ņēmēja izmaksas, kas ir aprēķinātas uz Līguma noslēgšanas brīdi un norādīta Līgumā atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1219 “Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”;

        1.8. Līguma maksājumi – Aizdevuma pamatsummas maksājumi, Procenti, Līguma noformēšanas komisijas maksa, līgumsodi, ja tādi tiek piemēroti, kā arī citi Līgumā noteiktie maksājumi, kurus Līzinga ņēmējam ir pienākums maksāt Līzinga devējam saskaņā ar Līgumu;

        1.9. Līgums – šis līgums, kas sastāv no I daļas, Noteikumiem un šī līguma pielikumiem, ar visiem līguma grozījumiem un papildinājumiem;

        1.10. Aizdevuma pamatsummas maksājumi – maksājumi, ar kuriem Līzinga devējam tiek atlīdzināta Transportlīdzekļa pirkuma cena;

        1.11. Līguma noformēšanas komisijas maksa – maksa par Līzinga pieteikuma izskatīšanu un Līguma un pārējo Līguma noslēgšanai nepieciešamo dokumentu noformēšanu;

        1.12. Līzinga pieteikums – klientu apkalpošanas centrā vai Mājas lapā noformēts Līzinga ņēmēja pieteikums finansējuma saņemšanai no Līzinga devēja saskaņā ar Līguma noteikumiem;

        1.13. Aizdevuma summa – summa, kas ir vienāda ar Transportlīdzekļa pirkuma cenas un Pirmās iemaksas starpību;

        1.14. Mājas lapa – Līzinga devēja interneta mājas lapa ar adresi www.finto.lv;

        1.15. Noteikumi – Līguma II daļas Finanšu līzinga līguma noteikumi;

        1.16. OCTA – Transportlīdzekļa sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana Transportlīdzekļa īpašnieka vārdā;

        1.17. Pārdevējs – persona, no kuras Līzinga devējs nopērk Transportlīdzekli;

        1.18. Pirkuma līgums – Transportlīdzekļa pirkuma līgums, kas tiek noslēgts starp Pārdevēju, Līzinga devēju un Līzinga ņēmēju;

        1.19. Pirmā iemaksa – pirmais Līguma maksājums, kas norādīts Grafikā un ir veicams bezskaidras naudas līdzekļu pārveduma veidā uz Līzinga devēja kontu kredītiestādē;

        1.20. Procenti – procenti, ko saskaņā ar Līguma noteikumiem Līzinga ņēmējs maksā Līzinga devējam kā atlīdzību par tā naudas izmantošanu un kas tiek aprēķināti saskaņā ar Procentu likmi;

        1.21. Aizņēmuma likme – Līzinga devēja noteikta procentu likme, saskaņā ar kuru tiek aprēķināti Procenti;

        1.22. Puse/s – Līzinga devējs un/vai Līzinga ņēmējs;

        1.23. PVN – pievienotās vērtības nodoklis;

        1.24. Reģistrs – valsts vai valsts nozīmes reģistrs, kurā saskaņā ar normatīvajiem aktiem reģistrējams Transportlīdzeklis un ar to saistītās tiesības (piemēram, valsts akciju sabiedrības „Ceļu satiksmes drošības direkcija”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003345734 vestais Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrs);

        1.25. Transportlīdzeklis – viens vai vairāki transportlīdzekļi (arī kuģošanas līdzekļi), ko Līzinga devējs uzņemas iegādāties savā īpašumā un piešķirt Līzinga ņēmējam tā turējuma un lietojuma tiesības;

        1.26. Transportlīdzekļa pirkuma cena – cena, par kuru Līzinga devējs iegādājas Transportlīdzekli saskaņā ar Pirkuma līgumu, ieskaitot PVN, ja tas ir piemērojams saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

 

    2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

        2.1. Līzinga devējs uzņemas iegādāties savā īpašumā Līzinga ņēmēja izvēlētu Transportlīdzekli no Līzinga ņēmēja izvēlēta Pārdevēja un uz noteiktu laiku un par Līgumā noteiktajiem maksājumiem piešķirt Līzinga ņēmējam tā turējuma un lietojuma tiesības. Pēc visu Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes Līzinga devējs nodod Transportlīdzekli Līzinga ņēmēja īpašumā.

        2.2. Ar Līguma noslēgšanu Līzinga ņēmējs apliecina, ka pats ir izvēlējies Pārdevēju un Transportlīdzekli un nav ietekmējies no Līzinga devēja vērtējuma vai ieteikumiem.

 

    3. TRANSPORTLĪDZEKĻA IEGĀDE UN PIEŅEMŠANA

        3.1. Pēc tam, kad Līzinga ņēmējs ir samaksājis Līzinga devējam Pirmo iemaksu un Līguma noformēšanas komisijas maksu (ja Puses nav vienojušās citādi), tiek noslēgts Pirkuma līgums. Ar Līguma noslēgšanu Līzinga ņēmējs apliecina, ka ir iepazinies ar Pirkuma līguma noteikumiem un tiem piekrīt, un neizvirzīs nekādus prasījumus un necels nekādas pretenzijas pret Līzinga devēju saistībā ar Pirkuma līgumu.

        3.2. Kārtība, kādā Transportlīdzeklis, pārejot Transportlīdzekļa īpašuma tiesībām uz Līzinga devēju, ir reģistrējams Reģistros uz Līzinga devēja vārda un nododams turējumā un lietošanā Līzinga ņēmējam, ir noteikta Pirkuma līgumā. Līzinga ņēmējs nepieciešamības gadījumā pieprasa atbilstošu pilnvaru no Līzinga devēja, un Līzinga devējs izsniedz vai nosūta pa pastu Līzinga ņēmējam pilnvaru īpašuma tiesību reģistrēšanai uz Līzinga devēja vārda. Līzinga ņēmējs pieņem Transportlīdzekli no Pārdevēja kopā ar visiem tā piederumiem un dokumentiem, kas satur Transportlīdzekļa tehnoloģisko aprakstu, lietošanas un uzturēšanas noteikumus, izgatavotāja un/vai Pārdevēja Transportlīdzeklim dotās garantijas noteikumus, apliecina īpašuma tiesības uz Transportlīdzekli, un citiem dokumentiem, kas attiecas uz Transportlīdzekli. Līzinga ņēmējs pirms Transportlīdzekļa pieņemšanas pārbauda tā atbilstību Līguma un Pirkuma līguma noteikumiem.

        3.3. Līzinga ņēmējs prasījumus un pretenzijas saistībā ar Transportlīdzekļa neatbilstību Pirkuma līguma noteikumiem, Transportlīdzeļa nodošanas nokavējumu vai citu Pārdevēja saistību nepienācīgu izpildi piesaka tieši Pārdevējam. Ja saistībā ar šajā punktā minētajiem prasījumiem Līzinga ņēmējam ir tiesības izmantot Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktās tiesības atprasīt no Pārdevēja par Transportlīdzekli samaksāto naudas summu, bet Līzinga ņēmējs, veicot normatīvajos aktos noteiktās darbības, nevar panākt, lai Pārdevējs izpilda Līzinga ņēmēja likumīgās prasības, Līzinga ņēmējs ir tiesīgs vērst prasījumu pret Līzinga devēju 6 (sešu) mēnešu laikā no Transportlīdzekļa pieņemšanas dienas vai dienas, kad Līzinga ņēmējam bija jāsaņem Transportlīdzeklis. Līzinga devējs izskata attiecīgo Līzinga ņēmēja prasījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pieprasījuma un to pamatojošo dokumentu saņemšanas no Līzinga ņēmēja. Gadījumā, ja Līzinga devējam ir pienākums rīkoties saskaņā ar šo Līguma punktu, tad Līzinga devējs izpilda prasījumu tikai pēc tam, kad Līzinga ņēmējs ir nodevis Transportlīdzekli Līzinga devējam saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību.

        3.4. Transportlīdzekļa pirkuma cenas samaksas kārtība, kā arī citi ar Transprtlīdzekļa pirkšanu un pārdošanu saistītie noteikumi ir noteikti Pirkuma līgumā. Uzskatāms, ka Līzinga ņēmējs ir saņēmis saskaņā ar Līgumu piešķirto Aizdevuma summu brīdī, kad Līzinga devējs ir veicis Transportlīdzekļa pirkuma cenas samaksu.

        3.5. Līzinga devējs ir tiesīgs neizsniegt Aizdevuma summu (neveikt Transportlīdzekļa pirkuma cenas samaksu) šādos gadījumos:

            3.5.1. ja Līzinga ņēmējs un/vai Pārdevējs Pirkuma līgumā noteiktā termiņā nav reģistrējuši Transportlīdzekli attiecīgos Reģistros norādot, ka Līzinga devējs ir Transportlīdzekļa īpašnieks un Līzinga ņēmējs ir Transportlīdzekļa turētājs, un nav elektroniski iesnieguši Līzinga devējam dokumentu, kas apliecina Transportlīdzekļa un ar to saistīto tiesību reģistrāciju, ieskaitot Līzinga devēja īpašuma tiesību uz Transportlīdzekli reģistrāciju, Reģistros saskaņā ar Līguma noteikumiem, kopijas, pēc pieprasījuma uzrādot oriģinālus (izņemot, ja attiecīgie Reģistri Līzinga devējam ir pieejami elektroniski);

            3.5.2. ja Līzinga ņēmējs Pirkuma līgumā noteiktajā termiņā nav iesniedzis Līzinga devējam atbilstoši Līguma noteikumiem noslēgtu apdrošināšanas polišu kopijas, pēc pieprasījuma uzrādot oriģinālus;

            3.5.3. ja Līzinga ņēmējs Pirkuma līgumā noteiktā termiņā nav iesniedzis Līzinga devējam vienu Transportlīdzekļa rezerves atslēgas komplektu (ja tas ir paredzēts Līguma I daļā);

            3.5.4. ja nav parakstīts un spēkā stājies līgums par papildu nodrošinājumu (ja tāds ir paredzēts Līguma I daļā);

            3.5.5. ja nav izpildīti citi Līguma I daļā vai Pirkuma līgumā ietvertie priekšnoteikumi Transportlīdzekļa pirkuma cenas samaksai;

            3.5.6. ja Līzinga ņēmējs un/vai Pārdevējs Pirkuma līgumā noteiktā termiņā nav iesnieguši Transportlīdzekļa turējuma nodošanas – pieņemšanas aktu un/vai citus Pirkuma līgumā paredzētus dokumentus; vai

            3.5.7. ja uz Transportlīdzekļa pirkuma cenas samaksas brīdi Līzinga ņēmēja vai Pārdevēja darbības vai bezdarbības rezultātā ir iestājušies apstākļi, kas varētu apgrūtināt Līzinga devēja tiesību izlietošanu, tajā skaitā, ja Transportlīdzeklis ir apgrūtināts ar trešo personu lietu tiesībām;

            3.5.8. ja uz Transportlīdzekļa pirkuma cenas samaksas brīdi ir iestājušies apstākļi, kas varētu samazināt Transportlīdzekļa vērtību, tajā skaitā radušies bojājumi vai tehniski defekti, vai ir iestājušies citi apstākļi, kas varētu būtiski samazināt Transportlīdzekļa vērtību.

        3.6. Iestājoties Noteikumu 3.5.punktam, uzskatāms, ka Līgums un Pirkuma līgums ir izbeigts un Līzinga ņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma izbeigšanas veic darbības Transportlīdzekļa pārreģistrācijai Reģistros uz Pārdevēja vārda (ja Transportlīdzeklis tika reģistrēts uz Līzinga devēja vārda). Ja Līzinga ņēmējs neizpilda šajā punktā noteikto, Līzinga devējs ir tiesīgs veikt attiecīgo pārreģistrāciju Līzinga ņemēja vietā, radušos izdevumus ieturot no Līzinga ņēmēja veiktās Pirmās iemaksas.

        3.7. Iestājoties Noteikumu 3.5.punktam Līzinga devējs, ievērojot Noteikumu 3.6.punktu, atmaksā Līzinga ņēmējam tā veikto Pirmo iemaksu, veicot bezskaidras naudas līdzekļu pārvedumu uz kontu kredītiestādē, no kura Pirmā iemaksa tika saņemta.

        3.8. Līzinga ņēmējs sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar īpašumtiesību reģistrācijas veikšanu, ja Pirkuma līgumā nav noteikts citādi. Šo izdevumu apmērs nosakāms saskaņā ar personas, kas ved attiecīgo reģistru, cenrādi un/vai attiecībā uz reģistrāciju piemērojamiem tiesību aktiem. Līzinga ņēmējs ir atbildīgs par normatīvajos aktos noteiktajiem pienākumiem, ieskaitot visu nodevu un nodokļu samaksu.

 

    4. LĪGUMA MAKSĀJUMI

        4.1. Līzinga ņēmējs maksā Līzinga devējam Līguma I daļā minēto Līguma noformēšanas komisijas maksu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas. Pusēm vienojoties, Līguma noformēšanas komisijas maksa var tikt pievienota vienam vai, attiecīgi sadalot, vairākiem Aizdevuma pamatsummas maksājumiem atbilstoši Grafikam.

        4.2. Līzinga ņēmējs maksā Līzinga devējam Aizdevuma pamatsummas maksājumus un Procentus katru mēnesi atbilstoši Līguma noteikumiem un Grafikam.

        4.3. Līguma maksājumu aprēķināšanas un izdarīšanas pamats ir Līgums. Grafiks tiek sastādīts (arī grozīts Līgumā noteiktajos gadījumos), pieņemot, ka Aizdevuma pamatsummas maksājumu un Procentu samaksa tiek veikta saskaņā ar Līguma noteikumiem un Aizņēmuma likme ir nemainīga visā Līguma darbības laikā.

        4.4. Procenti tiek aprēķināti no izsniegtās un neatmaksātās Aizdevuma pamatsummas saskaņā ar Aizņēmuma likmi, pieņemot, ka vienā gadā nosacīti ir 365 (trīs simti sešdesmit piecas) dienas.

        4.5. Līzinga ņēmējs ir tiesīgs pilnībā vai daļēji izpildīt Līgumā noteiktās saistības pirms termiņa, rakstveidā paziņojot par to Līzinga devējam vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš. Ja Līzinga ņēmējs samaksā Līzinga devējam pirms termiņa tikai daļu no atlikušās Aizdevuma pamatsummas, tad Līzinga devējs vienpusēji groza Grafiku, attiecīgi samazinot ik mēnesi veicamo Aizdevuma pamatsummas un Procentu maksājumu apmēru.

        4.6. Līzinga ņēmējs veic visus Līguma maksājumus Līgumā noteiktajā valūtā. Ja Līguma maksājumi tiek veikti citā valūtā, tad valūtas maiņa notiek pēc Līzinga devēja izvēlētas kredītiestādes valūtas maiņas komerckursa vai pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas maiņas kursa maksājuma saņemšanas dienā. Līzinga ņēmējs sedz jebkādus valūtas maiņas izdevumus.

        4.7. Visus Līguma maksājumus Līzinga ņēmējs veic bezskaidrā naudā, veicot naudas līdzekļu pārskaitījumu uz Līzinga devēja norēķinu kontu kredītiestādē.

        4.8. Līzinga ņēmējs, veicot jebkādu maksājumu saskaņā ar Līgumu, pārskaitījuma mērķī cita starpā norāda Līguma numuru. Līguma maksājums ir izpildīts brīdī, kad naudas līdzekļi maksājuma summas apmērā ir ieskaitīti Līzinga devēja norēķinu kontā saskaņā ar Līgumu.

        4.9. Ja maksājums tiek veikts, neievērojot Noteikumu 4.8.punktu un ja maksājumu nav iespējams identificēt pēc maksātāja vārda un uzvārda vai citas informācijas, kas norādītas maksājuma uzdevumā, tad Līzinga devējam ir tiesības šādu maksājumu uzskatīt par nesaņemtu līdz tā identifikācijas brīdim.

        4.10. Gadījumā, ja Līguma maksājumu termiņš sakrīt ar brīvdienu vai svētku dienu, tad Līguma maksājumi veicami nākamajā darba dienā.

        4.11. Nekādi nodokļi, nodevas vai citi maksājumi nevar būt par pamatu, lai samazinātu Līzinga devējam maksājamo summu. Ja normatīvie akti paredz jebkādus maksājumus no summām, kas pienākas Līzinga devējam saskaņā ar Līgumu, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar PVN, kas aprēķināts no Līguma maksājumiem, šos izdevumus, papildus sedz Līzinga ņēmējs, tādējādi nodrošinot, ka Līzinga devējam maksājamā summa netiek samazināta.

        4.12. Līzinga devējs ir tiesīgs sagatavot rēķinus, uz kā pamata ir veicami Līguma maksājumi, un Grafiku elektroniskā formā. Šādi sagatavoto rēķinu un Grafiku izdrukas ir saistošas Līzinga ņēmējam arī gadījumā, ja uz šīm izdrukām nav Līzinga devēja zīmoga un Līzinga devēja pārstāvja paraksta.

        4.13. Līguma darbības laikā Līzinga ņēmējs, iesniedzot Līzinga devējam pieprasījumu, bez maksas var saņemt informāciju par Aizdevuma pamatsummas un Procentu maksājumiem, kas maksājami līdz Līguma darbības termiņa beigām. Attiecīgo informāciju Līzinga devējs sniedz, nosūtot to uz Līzinga ņēmēja e-pasta adresi 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līzinga ņēmēja pieprasījuma saņemšanas.

 

    5. TRANSPORTLĪDZEKĻA LIETOŠANA UN UZTURĒŠANA

        5.1. No Transportlīdzekļa pieņemšanas brīža Līzinga ņēmējs ir pilnībā atbildīgs par Transportlīdzekļa saglabāšanu un uzņemas visus riskus, kas saistīti ar Transportlīdzekļa bojājumu, bojāeju, zādzību, laupīšanu vai citādu nozaudēšanu, un citus riskus, kas ir saistīti ar Transportlīdzekli. Līzinga ņēmējs ir atbildīgs par katru savu neuzmanību, trešās personas vainu, kā arī riskiem, kas saistīti ar nejaušu gadījumu, kā rezultātā Transportlīdzeklis tiek sabojāts vai vairs nav izmantojams.

        5.2. No Transportlīdzekļa pieņemšanas brīža Līzinga ņēmējs nes atbildību par jebkuru kaitējumu un zaudējumiem, kas tiek nodarīti Transportlīdzekļa lietošanas rezultātā, tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar zaudējumiem, kuri tiek nodarīti Transportlīdzekļa kā paaugstinātas bīstamības avota lietošanas rezultātā.

        5.3. Līzinga ņēmējam ir pienākums lietot Transportlīdzekli saudzīgi un uzturēt to saskaņā ar izgatavotāja un Līzinga devēja izvirzītajiem lietošanas un uzturēšanas noteikumiem vai, ja tādi noteikumi nav izvirzīti, saskaņā ar vispārpieņemtajiem lietošanas un uzturēšanas noteikumiem, ko ievērojot Transportlīdzeklis saglabā lietošanas īpašības un pienācīgu kvalitāti, kā arī nerada apdraudējumu mantai, veselībai, dzīvībai vai videi. Līzinga ņēmējs uztur Transportlīdzekli labā stāvoklī, veic Transportlīdzekļa remontu un savlaicīgu tehnisko apkopi, kā arī citas darbības, lai novērstu vai samazinātu kaitējumu Transportlīdzeklim un saglabātu tā vērtību. Līzinga ņēmējam ir pienākums ievērot Transportlīdzekļa izgatavotāja vai pārdevēja dotās garantijas noteikumus (ja tādi ir spēkā), tajā skaitā minētās garantijas termiņā veikt Transportlīdzekļa remontu un tehnisko apkopi, kā arī nepieļaut garantijas apjoma samazināšanu, termiņa saīsināšanu vai izbeigšanu Līzinga ņēmēja vainas dēļ.

        5.4. Līzinga ņēmējam ir pienākums veikt Transportlīdzekļa valsts tehnisko apskati ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pēc Transportlīdzekļa pirmreizējās reģistrācijas un turpmāk ne retāk kā vienu reizi gadā vai normatīvajos aktos noteiktajā attiecīgā Transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates veikšanas periodiskuma termiņā. Ja pamatpārbaudē Transportlīdzeklim konstatēti būtiski bojājumi vai trūkumi, kas ietekmē apkārtējo vidi vai var ietekmēt satiksmes drošību, vai bīstami trūkumi vai bojājumi, kas apdraud apkārtējo vidi, cilvēku veselību, dzīvību vai satiksmes drošību, Līzinga ņēmējam ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pamatpārbaudes ir jānovērš visi attiecīgie bojājumi un/vai trūkumi un atkārtoti jāveic pamatpārbaude. Ja Līzinga ņēmējs 5 (piecu) dienu laikā pēc Transportlīdzekļa pirmreizējās reģistrācijas nav veicis valsts tehniskās apskates pamatpārbaudi vai 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc valsts tehniskās apskates pamatpārbaudes nav novērsis būtiskos un bīstamos bojājumus un trūkumus un/vai nav veicis atkārtotu valsts tehniskās apskates pamatpārbaudi līdz ieguvis atļauju piedalīties ceļu satiksmē, tad Līzinga devējs ir tiesīgs, rakstiski informējot, nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma, ievērojot pārējos Līguma noteikumus.

        5.5. Līzinga ņēmējs sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar Transportlīdzekļa lietošanu un uzturēšanu, tajā skaitā izdevumus, kas ir saistīti ar Transportlīdzekļa remontu, tehnisko apkopi un uzglabāšanu.

        5.6. Līzinga ņēmējam nav tiesību bez Līzinga devēja rakstveida piekrišanas izdarīt izmaiņas Transportlīdzekļa tehniskajā komplektācijā un veikt uzlabojumus, kas ir pretrunā ar Transportlīdzekļa tehniskajā dokumentācijā vai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai ko nav iespējams atdalīt bez Transportlīdzekļa bojāšanas. Jebkuri uzlabojumi (aprīkojums un detaļas), kas izdarīti Transportlīdzeklim un ko nav iespējams atdalīt bez Transportlīdzekļa bojāšanas, Transportlīdzekļa pārņemšanas gadījumā ir Līzinga devēja īpašums.

        5.7. Līzinga ņēmējs Līguma darbības laikā glabā dokumentus, kas satur Transportlīdzekļa tehnisko aprakstu, garantijas un ar Transportlīdzekļa lietošanu un uzturēšanu saistītos noteikumus, vai apliecina īpašuma tiesības uz Transportlīdzekli vai Transportlīdzekļa vai ar to saistīto tiesību reģistrāciju Reģistros, un citus dokumentus, kas attiecas uz Transportlīdzekli. Dokumentu nozaudēšanas vai bojāšanas gadījumā Līzinga ņēmējs veic nepieciešamos pasākumus, lai dokumentus atjaunotu, saņemtu to dublikātu. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līzinga devēja pieprasījuma saņemšanas Līzinga ņēmējs uzrāda Līzinga devējam jebkuru no šajā punktā minētajiem dokumentiem.

        5.8. Līdz brīdim, kad īpašuma tiesības uz Transportlīdzekli saskaņā ar Līgumu tiek nodotas Līzinga ņēmējam, Līzinga ņēmējam bez Līzinga devēja rakstveida piekrišanas nav tiesību iznomāt, patapināt, atsavināt, dāvināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt Transportlīdzekli. Visas vienošanās, kas noslēgtas pretēji šim aizliegumam, nav spēkā. Bez Līzinga devēja atsevišķas rakstveida piekrišanas, Līzinga ņēmējs ir tiesīgs nodot Transportlīdzekli lietošanā savas ģimenes locekļiem. Nododot Transportlīdzekli lietošanā šajā punktā minētajām personām, Līzinga ņēmējs ir atbildīgs, ka attiecīgās personas ievēro normatīvajos aktos Transportlīdzekļa vadītājam, lietotājam, turētājam un īpašniekam noteiktos pienākumus, kā arī Līzinga ņēmējs paliek pilnībā atbildīgs pret Līzinga devēju par Līguma noteikumu izpildi.

        5.9. Līzinga ņēmējs savlaicīgi nomaksā visus nodokļus, valsts un pašvaldību nodevas, ar ko tiek aplikts Transportlīdzeklis vai kas ir saistītas ar Transportlīdzekļa turējumu vai lietošanu.

        5.10. Līzinga ņēmējs uz sava rēķina izpilda visus normatīvos aktus un citus publiskās varas subjektu izdotus aktus attiecībā uz Transportlīdzekļa lietošanu, uzturēšanu un uzglabāšanu, un ir atbildīgs par to pārkāpšanu, kas ietver sevī, bet neaprobežojas ar pienākumu maksāt naudas sodus par ceļu satiksmes noteikumu reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpšanu.

        5.11. Līzinga ņēmējs risina ar Transportlīdzekli saistītus strīdus, novērš visas Transportlīdzeklim konstatētās nepilnības un trūkumus, kā arī vēršas pret trešajām personām, ja tās kaut kādā veidā radījušas zaudējumus Līzinga devējam, bojājot Transportlīdzekli vai prettiesiski to lietojot. Minēto pienākumu izpildei Līzinga ņēmējs nepieciešamības gadījumā saņem no Līzinga devēja pilnvaru.

        5.12. Tas, ka jebkāda notikuma dēļ Līzinga ņēmējs zaudē iespēju pilnīgi vai daļēji lietot Transportlīdzekli, neatbrīvo Līzinga ņēmēju no pienākuma izpildīt savas saistības, ieskaitot Līguma maksājumus, saskaņā ar Līgumu.

        5.13. Līzinga ņēmējs ir tiesīgs lietot Transportlīdzekli ārpus Latvijas Republikas teritorijas tikai ar Līzinga devēja iepriekšēju rakstveida piekrišanu, saņemot attiecīgu Līzinga devēja pilnvaru, kā arī nokārtojot šim mērķim Līzinga devēja prasībām atbilstošu apdrošināšanu un uzrādot to Līzinga devējam. Līzinga devējs ir tiesīgs noteikt maksu par attiecīgas pilnvaras sagatavošanu saskaņā ar Cenrādi. Līzinga devējs ir tiesīgs atteikt pilnvaras izsniegšanu Līzinga ņēmējam, un Līzinga devējam nav pienākums attiecīgo atteikumu pamatot.

 

    6. APDROŠINĀŠANA

        6.1. Līzinga ņēmējs ne vēlāk kā Transportlīdzekļa pieņemšanas brīdī veic Transportlīdzekļa OCTA apdrošināšanu un nodrošina Transportlīdzekļa OCTA apdrošināšanas uzturēšanu spēkā visā Līguma darbības laikā. Ja normatīvie akti uzliek par pienākumu apdrošināt arī citus ar Transportlīdzekļa turējumu un lietošanu saistītos riskus, Līzinga ņēmējs noslēdz atbilstošus apdrošināšanas līgumus un nodrošina to uzturēšanu spēkā visā Līguma darbības laikā saskaņā ar Līguma noteikumiem. 5 (piecu) dienu laikā pirms apdrošināšanas polises termiņa beigām Līzinga ņēmējs iesniedz Līzinga devējam attiecīgo apdrošināšanas polišu un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopijas nākamajam apdrošināšanas periodam, uzrādot oriģinālus.

        6.2. Līzinga ņēmējs Līguma darbības laikā nodrošina nepārtrauktu un pietiekamu Transportlīdzekļa KASKO apdrošināšanu (ja KASKO apdrošināšana ir paredzēta Līguma I daļā) vismaz pret šādiem riskiem, kas apdraud Transportlīdzekli: Transportlīdzekļa bojājumi, kas radušies tam piedaloties ceļu satiksmē; ugunsgrēka, eksplozijas, dabas stihiju (vētra, plūdi, zibens, krusa, zemestrīce), krītošu priekšmetu iedarbības vai trešās personas rīcības rezultātā, Transportlīdzekļa zādzība vai laupīšana. Līzinga ņēmējs noslēdz attiecīgo apdrošināšanas līgumu, līgumā norādot, ka Līzinga devējs ir apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs.

        6.3. Līzinga devējs ir tiesīgs Līguma darbības laikā izvirzīt noteiktas prasības Transportlīdzekļa KASKO apdrošināšanai, nodrošinot Līzinga ņēmējam iespēju iepazīties ar attiecīgajām prasībām un/vai to izmaiņām vismaz 30 (trīsdesmit) dienas pirms to spēkā stāšanās. Informācija par spēkā esošām Līzinga devēja prasībām (ja tādas ir izvirzītas) Līzinga ņēmējam ir pieejama Līzinga devēja Mājas lapā un klientu apkalpošanas centrā.

        6.4. Līzinga ņēmējs ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms KASKO apdrošināšanas līguma termiņa beigām iesniedz (elektroniski vai klātienē) Līzinga devējam Transportlīdzekļa KASKO apdrošināšanas polisi par nākamo apdrošināšanas periodu un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopiju. Pēc Līzinga devēja pieprasījuma Līzinga ņēmējs uzrāda attiecīgo dokumentu oriģinālus.

        6.5. Līzinga ņēmējs pienācīgi izpilda visu attiecīgo apdrošināšanas līgumu noteikumus un sedz visus saistītos izdevumus, tajā skaitā, bet ne tikai, samaksā apdrošināšanas prēmijas.

        6.6. Ja Līzinga ņēmējs neizpilda Līguma noteikumus attiecībā uz apdrošināšanu, Līzinga devējs ir tiesīgs veikt attiecīgo apdrošināšanu Līzinga ņēmēja vietā tajā apdrošināšanas sabiedrībā, kuru izvēlas pats Līzinga devējs. Šādā gadījumā Līzinga ņēmējs atlīdzina Līzinga devējam ar apdrošināšanu saistītos izdevumus un samaksā Noteikumu 7.5.punktā minēto atlīdzību 5 (piecu) darba dienu laikā no Līzinga devēja rakstveida rēķina saņemšanas.

        6.7. Iestājoties apdrošinātajam riskam, Līzinga ņēmējs izpilda visus no apdrošināšanas līguma izrietošos pienākumus. Līzinga ņēmējs nekavējoties, bet tiklīdz tas iespējams, rakstveidā paziņo Līzinga devējam par apdrošinātā riska iestāšanos, attiecīgo informāciju nosūtot uz Līzinga devēja e-pasta adresi.

        6.8. Ja tiek saņemta apdrošināšanas atlīdzība, Līzinga devējs ir tiesīgs to vispirms novirzīt Līzinga ņēmēja no Līguma izrietošo parāda saistību (kas veidojas no neatmaksātās Aizdevuma pamatsummas, Procentiem un citiem Līguma maksājumiem, kas tiek aprēķināti par laika posmu līdz apdrošināšanas atlīdzības saņemšanas dienai) dzēšanai. Ja izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība nav pietiekama Līzinga ņēmēja parāda saistību dzēšanai, tad Līzinga ņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līzinga devēja pieprasījuma saņemšanas samaksā sava parāda atlikumu, kas tiek aprēķināts par laika posmu līdz attiecīgā Līzinga ņēmēja maksājuma saņemšanas dienai.

        6.9. Ja Apdošināšanas sabiedrības izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība pārsniedz Līzinga ņēmēja no Līguma izrietošo parāda saistību kopsummu, Līzinga devējs radušos starpību izmaksā Līzinga ņēmējam, pie nosacījuma, ka Līzinga ņēmējam nav parāda saistību, kas izriet no citiem starp Pusēm noslēgtiem līgumiem. Pretējā gadījumā minētā starpība tiek novirzīta šo parāda saistību dzēšanai.

        6.10. Ja Transportlīdzeklis ir bojāts un apdrošināšanas atlīdzība netiek saņemta, tad Transportlīdzeklis Līzinga ņēmējam ir jāatjauno par saviem līdzekļiem līdz stāvoklim, kādā tas bija šī Līguma noslēgšanas brīdī, ņemot vērā Dabisko nolietojumu, kā arī jāturpina maksāt Līguma maksājumi.

        6.11. Ja Transportlīdzekļa bojāejas, zādzības vai laupīšanas gadījumā apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta, par ko saņemts Apdrošināšanas sabiedrības paziņojums, tad Līzinga ņēmējam 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no apdrošināšanas atlīdzības izmaksas atteikuma brīža jāsamaksā Līzinga devējam parādu, kas veidojas no neatmaksātās Aizdevuma pamatsummas, , Procentiem un citiem Līguma maksājumiem, kas tiek aprēķināti par laika posmu līdz attiecīgā Līzinga ņēmēja maksājuma saņemšanas dienai.

        6.12. Līzinga ņēmējs, nepieciešamības gadījumā saņemot attiecīgu Līzinga devēja pilnvaru, pārstāv Līzinga devēju pārrunās ar Apdrošināšanas sabiedrību jautājumos, kuri ir saistīti ar apdrošināšanas atlīdzības (arī tās apmēru) izmaksu Līzinga devējam. Strīdi par apdrošināšanas atlīdzības neizmaksāšanu vai apdrošināšanas atlīdzības apmēru neatbrīvo Līzinga ņēmēju no Līgumā paredzēto saistību izpildes.

        6.13. Līzinga ņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līzinga devēja pieprasījuma saņemšanas uzrāda Līzinga devējam dokumentus, kas saistīti ar Transportlīdzekļa apdrošināšanu, un nepieciešamības gadījumā iesniedz to kopijas.

 

    7. PĀRĒJĀS PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

        7.1. Līzinga ņēmējs ir tiesīgs ierosināt Līguma darbības termiņa pagarināšanu, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Līzinga devējam. Par Līguma darbības termiņa pagarināšanu Līzinga devējs ir tiesīgs noteikt komisijas maksu. Līzinga devējs ir tiesīgs atteikt Līguma darbības termiņa pagarināšanu, un Līzinga devējam nav pienākums attiecīgo atteikumu pamatot.

        7.2. Ja ir pieņemts lēmums par Līguma darbības termiņa pagarināšanu, Līzinga ņēmējs ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc attiecīgā Līzinga devēja lēmuma saņemšanas apstiprina Līguma darbības termiņa pagarināšanu, veicot bezskaidras naudas maksājumu no Līzinga ņēmēja konta, kas atvērts Latvijā reģistrētā kredītiestādē, uz Līzinga devēja norēķinu kontu kredītiestādē noteiktās Līguma darbības termiņa pagarināšanas komisijas maksas apmērā. Veicot maksājumu, Līzinga ņēmējs ievēro Noteikumu 4.8.punktu.

        7.3. Ja Līzinga devējs nesaņem Noteikumu 7.2.punktā minēto maksājumu vai Līzinga ņēmējs nav ievērojis 7.2.punktā noteikto termiņu, attiecīgais Līzinga devēja lēmums par Līguma darbības termiņa pagarināšanu un noteikto komisijas maksas apmēru zaudē spēku.

        7.4. Līguma grozījumi par Līguma darbības termiņa pagarināšanu stājas spēkā pēc tam, kad Līzinga devējs ir pieņēmis lēmumu par Līguma darbības termiņa pagarināšanu un ir saņēmis Noteikumu 7.2.punktā minēto maksājumu. Nekavējoties pēc attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās Līzinga devējs nosūta Līzinga ņēmējam jaunu Grafiku.

        7.5. Ja Līzinga ņēmējs neveic kādu no maksājumiem, kuru Līzinga ņēmējam ir pienākums veikt trešajai personai saskaņā ar Līgumu, Līzinga devējs ir tiesīgs veikt jebkuru tādu maksājumu Līzinga ņēmēja vietā. Līzinga ņēmējs atlīdzina Līzinga devējam visus maksājumus, kurus Līzinga devējs veic Līzinga ņēmēja vietā, un samaksā atlīdzību EUR 20 (divdesmit euro) apmērā par katru šādi veikto maksājumu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līzinga devēja pieprasījuma saņemšanas, ja vien Līgumā nav noteikts cits termiņš.

        7.6. Līzinga devējam ir tiesības jebkurā laikā pārbaudīt Transportlīdzekļa stāvokli, Līzinga ņēmējam ir pienākums ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līzinga devēja pieprasījuma uzrādīt Līzinga devējam Transportlīdzekli un dot iespēju pārbaudīt tā stāvokli un tā lietošanas, uzturēšanas un uzglabāšanas apstākļus.

        7.7. Līzinga ņēmējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā (ja Līgumā nav noteikts cits termiņš) rakstiski informē Līzinga devēju par:

            7.7.1. Transportlīdzekļa konfiskāciju, bojājumu, bojāeju, zādzību, laupīšanu vai citādu nozaudēšanu vai to draudiem, vai dokumenta, kas apliecina Transportlīdzekļa vai ar to saistīto tiesību reģistrāciju Reģistrā, vai dokumentu, kuri satur Transportlīdzekļa tehnoloģisko aprakstu, lietošanas un uzturēšanas noteikumus, Transportlīdzekļa izgatavotāja vai pārdevēja dotas garantijas, nozaudēšanu;

            7.7.2. Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura maiņu;

            7.7.3. Transportlīdzeklim reģistrētu aizlieguma atzīmi;

            7.7.4. Līzinga ņēmēja maksātnespējas procesa uzsākšanu vai spēkā stājušos tiesas spriedumu par Līzinga ņēmēja maksātnespēju;

            7.7.5. Līzinga ņēmēja deklarētās vai faktiskās dzīvesvietas, vārda vai uzvārda, e-pasta adreses vai tālruņa numura maiņu.

        7.8. Līzinga devējs ir tiesīgs Līguma darbības laikā pieprasīt no Līzinga ņēmēja informāciju un dokumentus par Līzinga ņēmēja ienākumiem. Līzinga ņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līzinga devēja pieprasījuma saņemšanas sniedz Līzinga devējam tā pieprasīto informāciju un dokumentus.

        7.9. Īpašuma tiesības uz Transportlīdzekli pieder Līzinga devējam. Pēc tam, kad Līzinga ņēmējs ir veicis visus Līguma maksājumus un izpildījis visas no Līguma izrietošās saistības, ja Līzinga ņēmējam nav arī citu neizpildītu saistību pret Līzinga devēju, Līzinga devējs nodod Līzinga ņēmējam īpašuma tiesības uz Transportlīdzekli, nepieciešamības gadījumā noformējot nodošanas un pieņemšanas aktu uzrādīšanai Reģistros. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līzinga devēja paziņojuma par īpašuma tiesību uz Transportlīdzekli nodošanu vai nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas Līzinga ņēmējs par saviem līdzekļiem reģistrē Transportlīdzekli Reģistros uz sava vārda.

        7.10. Ja Līzinga ņēmējs Noteikumu 7.9.punktā noteiktā termiņā nepārreģistrē Transportlīdzekli Reģistros uz sava vārda, Līzinga devējs ir tiesīgs noņemt Transportlīdzekli no uzskaites Reģistros.

 

    8. LĪGUMSODI

        8.1. Ja Līzinga ņēmējs nokavē kāda noteiktā Līguma maksājuma veikšanu, tad par visu attiecīgā nokavējuma laiku Līzinga ņēmējs maksā Līzinga devējam līgumsodu EUR 5.00 (piecu euro) apmērā par katrām 5 (piecām) nokavētām dienām.

        8.2. Ja Līzinga ņēmējs neizpilda vai pārkāpj Noteikumu, 3.2., 5.3., 5.6., 5.9. – 5.11., 6.5. vai 6.10.punktā noteiktās saistības, tad Līzinga ņēmējs maksā Līzinga devējam līgumsodu 1 (viena) procenta apmērā no izsniegtās un neatmaksātās Aizdevuma pamatsummas par katru saistību neizpildes gadījumu.

        8.3. Ja Līzinga ņēmējs neizpilda vai pārkāpj Līguma I daļā ietvertos Speciālos noteikumus vai Noteikumu 5.8., 5.13. un 9.5.punktu, tad Līzinga ņēmējs maksā Līzinga devējam līgumsodu 5 (piecu) procentu apmērā no Transportlīdzekļa pirkuma cenas par katru gadījumu.

        8.4. Ja Līzinga ņēmējs nenodrošina nepārtrauktu un pietiekamu Transportlīdzekļa apdrošināšanu vai, iestājoties apdrošinātajam riskam, pienācīgi neizpilda visus pienākums, kuri izriet no attiecīgā apdrošināšanas līguma un Noteikumiem, tad Līzinga ņēmējs maksā Līzinga devējam līgumsodu 5 (piecu) procentu apmērā no izsniegtās un neatmaksātās aizdevuma pamatsummas.

        8.5. Ja Līzinga ņēmējs pienācīgi neizpilda Noteikumu 6.8., 6.11., 7.6., 7.7. vai 7.8.punktā noteiktās saistības vai neizpilda tās noteiktajā termiņā, tad Līzinga ņēmējs maksā Līzinga devējam līgumsodu 0,5 (nulle komats piecu) procentu apmērā no izsniegtās un neatmaksātās Aizdevuma pamatsummas.

        8.6. Noteikumos noteikto līgumsodu samaksa neatbrīvo Līzinga ņēmēju no Līguma izpildīšanas pienākuma, neietekmē atlīdzināmo zaudējumu apmēru un nav ieskaitāma zaudējumu atlīdzināšanā, izņemot, ja normatīvajos aktos ir noteikts citādāk.

        8.7. Noteikumu 8.sadaļas noteikumi par līgumsodiem piemērojami, ievērojot saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteiktos šādu līgumsodu un procentu apmēra ierobežojumus.  

 

    9. SAISTĪBU NEIZPILDES GADĪJUMI

        9.1. Līzinga devējs ir tiesīgs, rakstiski informējot, vienpusēji atkāpties no Līguma un pieprasīt, lai Līzinga ņēmējs veic visu izsniegtās un neatmaksātās Aizdevuma pamatsummas atmaksu un izpilda visas citas Līgumā noteiktās Līzinga ņēmēja maksājumu saistības pret Līzinga devēju pirms noteiktā termiņa, ja pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

            9.1.1. Līzinga ņēmējs kavē jebkura noteiktā Līguma maksājuma veikšanu 30 (trīsdesmit) dienas;

            9.1.2. Transportlīdzeklis ir gājis bojā, ir nozagts, nolaupīts vai citādi nozaudēts vai ir ierobežotas tā lietošanas tiesības no trešo personu puses, un 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līzinga devēja pieprasījuma saņemšanas Līzinga ņēmējs nav nodrošinājis citu Līzinga devējam pieņemamu Līzinga ņēmēja saistību nodrošinājumu;

            9.1.3. Līzinga ņēmēja vainas dēļ Transportlīdzekļa vērtība samazinās par vairāk kā 10 (desmit) procentiem no izsniegtās un neatmaksātās Aizdevuma pamatsummas, un 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līzinga devēja paziņojuma saņemšanas Līzinga ņēmējs nav samaksājis starpību starp attiecīgo Transportlīdzekļa vērtību un Aizdevuma pamatsummas atlikumu;

            9.1.4. Līzinga ņēmējs nenodrošina nepārtrauktu un pietiekamu Transportlīdzekļa apdrošināšanu saskaņā ar Līguma noteikumiem;

            9.1.5. Līguma noslēgšanai vai Līguma darbības laikā Līzinga ņēmējs ir sniedzis Līzinga devējam nepatiesas vai nepilnīgas ziņas, tajā skaitā par savu finanšu stāvokli;

            9.1.6. Līzinga ņēmējs bez Līzinga devēja iepriekšējas rakstveida piekrišanas iznomā, patapina vai citādi nodod Transportlīdzekli trešās personas lietošanā, atsavina, dāvina, ieķīlā vai citādi apgrūtina Transportlīdzekli ar lietu vai saistību tiesībām, vai izved Transportlīdzekli ārpus Latvijas Republikas teritorijas, vai veic uzlabojumus vai izmaiņas Transportlīdzekļa tehniskajā komplektācijā;

            9.1.7. Līzinga ņēmējs nepilda normatīvos aktus un citus publiskās varas subjektu izdotus aktus attiecībā uz Transportlīdzekļa lietošanu, uzturēšanu un uzglabāšanu, tajā skaitā neveic valsts un pašvaldību iestāžu uzliktos pienākumus, tajā skaitā, neveic noteikto nauda sodu samaksu noteiktos termiņos;

            9.1.8. Līzinga ņēmējs neizpilda kādu citu ar Līgumu uzņemtu saistību, kas nav sevišķi norādīta kādā citā no Noteikumu 9.1.punkta apakšpunktiem, un šis pārkāpums nav novērsts 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīga Līzinga devēja paziņojuma saņemšanas;

            9.1.9. ir stājies spēkā tiesas spriedums par Līzinga ņēmēja maksātnespējas procesa pasludināšanu vai tiesiskās aizsardzības procesu;

            9.1.10. pret Līzinga devēju tiek vērsti trešo personu pamatoti prasījumi, kuru kopējā summa pārsniedz 20 (divdesmit) procentus no izsniegtās un neatmaksātās Aizdevuma pamatsummas;

            9.1.11. ir iestājies notikums, kas saskaņā ar jebkuru citu starp Pusēm noslēgtu līgumu ir par pamatu Līzinga devēja tiesībām vienpusēji izbeigt attiecīgo līgumu;

            9.1.12. galvinieks, kurš sniedzis galvojumu Līzinga ņēmēja saistībām, kļūst maksātnespējīgs, tiek likvidēts vai neievēro attiecīgā nodrošinājuma līguma noteikumus, un Līzinga ņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līzinga devēja paziņojuma saņemšanas nav nodrošinājis citu Līzinga devējam pieņemamu galvojumu.

        9.2. Ja saskaņā ar Noteikumu 9.1.punktu Līzinga devējs atkāpjas no Līguma un pieprasa, lai Līzinga ņēmējs izpilda visas Līgumā noteiktās saistības pret Līzinga devēju pirms noteiktā termiņa, tad Līzinga ņēmējam ir pienākums:

            9.2.1. pēc Līzinga devēja pieprasījuma nodot Transportlīdzekli Līzinga devējam saskaņā ar Noteikumu 9.3. un turpmāko punktu noteikumiem;

            9.2.2. 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīgā Līzinga devēja pieprasījuma saņemšanas veikt izsniegtās un neatmaksātās Aizdevuma pamatsummas atmaksu, samaksāt visus līdz Transportlīdzekļa nodošanas brīdim uzkrātos Procentus un līgumsodus, kā arī izpildīt visas citas Līgumā noteiktās Līzinga ņēmēja maksājuma saistības pret Līzinga devēju.

        9.3. Līzinga ņēmējs nodod Transportlīdzekli Līzinga devējam tā noteiktajā laikā un vietā. Līzinga ņēmējs sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar Transportlīdzekļa nodošanu un transportēšanu līdz nodošanas vietai.

        9.4. Līzinga ņēmējs nodod Transportlīdzekli Līzinga devējam tehniskā kārtībā, bez defektiem un trūkumiem, ņemot vērā Dabisko nolietojumu pienācīgas lietošanas rezultātā. Līzinga devējs ir tiesīgs pieaicināt Līzinga devēja izraudzītus ekspertus piedalīties Transportlīdzekļa nodošanā un tā stāvokļa novērtēšanā. Pēc Līzinga devēja pieprasījuma Līzinga ņēmējs atlīdzina Līzinga devējam visus izdevumus, kuri saistīti ar minēto ekspertu veiktajām darbībām.

        9.5. Līzinga ņēmējs nodod Transportlīdzekli ar ražotāja komplektāciju, tajā skaitā Transportlīdzekļa atslēgas, un kopā ar Transportlīdzekli nodod visus Līzinga ņēmējam nodotos dokumentus, kuri satur Transportlīdzekļa tehnoloģisko aprakstu, lietošanas un uzturēšanas noteikumus, Transportlīdzekļa izgatavotāja vai pārdevēja Transportlīdzeklim dotās garantijas noteikumus, dokumentus, kas apliecina īpašuma tiesības uz Transportlīdzekli, dokumentus, kas apliecina Transportlīdzekļa un ar to saistīto tiesību reģistrāciju Reģistros, un citus dokumentus, kas attiecas uz Transportlīdzekļa turējumu un lietošanu un atrodas pie Līzinga ņēmēja.

        9.6. Ja Līzinga ņēmējs nenodod Transportlīdzekli Līzinga devējam saskaņā ar Līguma noteikumiem, Līzinga ņēmējs piekrīt tam, ka Līzinga devējs ir tiesīgs bezstrīdus kārtībā pārņemt Transportlīdzekli savā valdījumā jebkurā laikā neatkarīgi no Transportlīdzekļa atrašanās vietas un šāda Transportlīdzekļa pārņemšana tiek uzskatīta par Transportlīdzekļa brīvprātīgu nodošanu Līzinga devējam. Šajā gadījumā Līzinga ņēmējs atlīdzina Līzinga devējam visus izdevumus, kas saistīti ar Transportlīdzekļa pārņemšanu. Pārņemot Transportlīdzekli savā valdījumā, Līzinga devējs ir tiesīgs iekļūt teitorijā un telpās, kurās atrodas Transportlīdzeklis, un iekļūt Transportlīdzeklī jebkurā laikā, kā arī veikt visas darbības, kas nepieciešamas Transportlīdzekļa izņemšanai no attiecīgās teritorijas vai telpām.

        9.7. Ja Transportlīdzeklis netiek nodots Līzinga devējam Noteikumu 9.4.punktā norādītā stāvoklī vai 9.5.punktā norādītā komplektācijā, tajā skaitā kopā ar attiecīgiem dokumentiem, tad Līzinga ņēmējs atlīdzina Līzinga devējam visus izdevumus, kas saistīti ar Transportlīdzekļa atjaunošanu un uzlabošanu līdz stāvoklim, kādā tas tika nodots Līzinga ņēmējam, ņemot vērā Dabisko nolietojumu, un attiecīgās komplektācijas (arī dokumentu) atjaunošanu.

        9.8. Ja līdz Transportlīdzekļa nodošanai Līzinga devējam Līzinga ņēmējs neizpilda visas savas Līgumā noteiktās maksājuma saistības pret Līzinga devēju, Līzinga devējs ir tiesīgs pārdot Transportlīdzekli pēc sava ieskata, ievērojot, ka ne mazā kā 30 (trīsdesmit) dienas Transportlīdzeklis ir pārdodams par iespējami augstāko Transportlīdzekļa tirgus cenu. No Transportlīdzekļa pārdošanas ieņēmumiem tiek segti Līzinga devējam radušies Transportlīdzekļa pārdošanas, uzturēšanas un glabāšanas izdevumi, neatmaksātā Aizdevuma pamatsumma, Procenti, kas aprēķināti par laika posmu līdz Transportlīdzekļa pārdošanas dienai, un līgumsodi, kā arī tiek apmierināti pārējie Līzinga devēja prasījumi atbilstoši Līgumam.

        9.9. Ja Transportlīdzekļa pārdošanas ieņēmumi ir nepietiekami visu Noteikumu 9.8.punktā minēto Līzinga devēja prasījumu apmierinājumam, Līzinga ņēmējs sedz attiecīgo parāda atlikumu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līzinga devēja pieprasījuma saņemšanas.

        9.10. Ja Līgumā nav paredzēts citādāk, iestājoties Noteikumu 3.5. vai kādam no 9.1.punktā minētajiem gadījumiem, Līzinga devējs neatmaksā Līzinga ņēmējam jau samaksātos Aizdevuma pamatsummas maksājumus, Procentus, Līguma noformēšanas komisijas maksu vai jebkādus citus no Līzinga ņēmēja saņemtus maksājumus.

 

    10. PĀRĒJIE NOTEIKUMI

        10.1. Līgums stājas spēkā turpmākajos apakšpunktos norādītajā brīdī un darbojas līdz pilnīgai tajā noteikto saistību izpildei:

            10.1.1. klientu apkalpošanas centrā noslēgtais Līgums stājas spēkā, kad Puses ir vienojušās par Līguma I un II daļas noteikumiem un abpusēji to ir parakstījušas;

            10.1.2. elektroniski Mājas lapā noslēgts Līgums stājas spēkā, kad Puses ir vienojušās par Līguma I un II daļas noteikumiem un Līzinga devējs, pēc Līzinga ņēmēja piekrišanas Līgumam, ir pieņēmis lēmumu par finansējuma piešķiršanu pēc tam, kad Līzinga ņēmējs ir samaksājis Pirmo iemaksu.

        10.2. Ar Līguma parakstīšanu un/vai elektronisku piekrišanu Līgumam Līzinga ņēmējs apliecina Līzinga devējam, ka Līzinga ņēmējs savlaicīgi pirms Līguma noslēgšanas ir saņēmis no Līzinga devēja visu informāciju, ko saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu noteikumiem Līzinga devējam ir pienākums sniegt Līzinga ņēmējam.

        10.3. 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas Līzinga ņēmējs var izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no Līguma, rakstveidā paziņojot par to Līzinga devējam. Ja līdz Līzinga ņēmēja paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu saņemšanai Līzinga devējs ir veicis Transportlīdzekļa pirkuma cenas samaksu Pārdevējam, tad Līzinga ņēmējs, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas Līzinga devējam, samaksā Līzinga devējam visu izsniegto un neatmaksāto Aizdevuma pamatsummu un aprēķinātos Procentus, kas aprēķināti līdz dienai kad saņemts paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu. Procentu apmērs dienā ir norādīts Līguma I daļā. Ja līdz Līzinga ņēmēja paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu saņemšanai Līzinga devējs nav veicis Transportlīdzekļa pirkuma cenas samaksu Pārdevējam, tad Līzinga devējs ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līzinga ņēmēja paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu saņemšanas atmaksā Līzinga ņēmējam Pirmo iemaksu (ja tā ir saņemta) un Līguma noformēšanas komisijas maksu, veicot bezskaidras naudas līdzekļu pārvedumu uz kontu kredītiestādē, no kura Pirmā iemaksa un Līguma noformēšanas komisijas maksa tika saņemta.

        10.4. Jebkurā laikā Līzinga ņēmējs ir tiesīgs pieprasīt Līzinga devējam informāciju par Līzinga ņēmēja saistību pret Līzinga devēju izpildes vēsturi. Līzinga devējs sniedz Līzinga ņēmējam tā pieprasīto informāciju ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc attiecīga Līzinga ņēmēja pieprasījuma saņemšanas. Līzinga devējs minēto izziņu izsniedz bez maksas.

        10.5. Līzinga ņēmējs atlīdzina Līzinga devējam izdevumus par nepieciešamajām darbībām, ko Līzinga devējs Līguma darbības laikā veicis Līzinga ņēmēja interesēs (piemēram, notāra izdevumi), kā arī izdevumus, kas izriet no Pušu savstarpējām tiesiskajām attiecībām (piemēram, izdevumi par nodrošinājuma nodibināšanu, pārvaldīšanu, pārdošanu, apdrošināšanu, glabāšanu un apsardzi, parādu atgūšanas izdevumi).

        10.6. Puses neizpauž trešajām personām ziņas par Līguma noteikumiem, izņemot normatīvajos aktos vai Līgumā paredzētos gadījumus. Līzinga devējs ir tiesīgs sniegt jebkādas ziņas par Līgumu, Līgumā noteikto Līzinga ņēmēja saistību izpildi un citas ziņas, kuras Līzinga devējs ir ieguvis saskaņā ar Līgumu, saviem dalībniekiem, ar Līzinga devēju saistītajām sabiedrībām, personām, ar kurām Līzinga devējs ir noslēdzis vai Līzinga devējam ir nodoms noslēgt cesijas līgumus, līgumus par parādu ārpustiesas piedziņu vai jebkurus citus līgumus sakarā ar Līgumu.

        10.7. Puses uzskata Līguma par izbeigtu 9.sadaļā minētajos gadījumos (izņemot 9.1.2.punktā minētajā gadījumā) ar brīdi, kad Līzinga ņēmējs ir nodevis un Līzinga devējs Līgumā noteiktajos gadījumos ir pārņēmis Transportlīdzekli un reģistrējis citu Transportlīdzekļa turētāju Reģistrā.

        10.8. Ja Līguma I daļas noteikumi ir pretrunā Noteikumos ietvertajiem noteikumiem, piemērojami attiecīgie Līguma I daļas noteikumi.

        10.9. Visi ar Līgumu saistītie pieprasījumi, paziņojumi un cita korespondence starp Pusēm tiek veikta rakstveidā latviešu valodā un tiek nosūtīta pa pastu vai uz e-pastu uz adresi, kura ir norādīta Līzinga pieteikumā, Līgumā vai Mājas lapā, vai kuru attiecīgā Puse vēlāk ir norādījusi otrai Pusei, vai tiek nosūtīta elektroniski, izmantojot Mājas lapā tam īpaši izveidotus attālinātas pieejas līdzekļus. Ja informācija tiek nosūtīta pa pastu, uzskatāms, ka tā ir piegādāta 3. (trešajā) dienā pēc attiecīgā pieprasījuma, paziņojuma vai citas korespondences nodošanas pastā.

Piesakies un noskaidro savas iespējas

Aizdevuma summa
1000


Maksājumu skaits
10 mēneši
Mēneša maksājums
118.95
Ilustratīvs piemērs: Aizdevums 5 000 eiro uz 60 mēnešiem ar aizdevuma likmi 18% gadā un komisijas maksu 8% no aizdevuma summas – mēneša maksājums 137,12 eiro, kopējās izmaksas 9 872,64 eiro, gada procentu likme 23,94%.

Kalkulatora aprēķinātie dati ir informatīvi un sniedz aptuvenu priekšstatu par ikmēneša maksājumu. Lai saņemtu personalizētu piedāvājumu, nepieciešams aizpildīt pieteikumu. Aizņemies atbildīgi, izvērtējot iespējas atmaksāt kredītu.